Etikai kódex

ICF

Első rész: A coaching fogalma

Coaching: A coaching az ügyféllel való partneri együttműködés, olyan gondolatébresztő és kreatív folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is.

Professzionális coaching kapcsolat: Professzionális coaching kapcsolat akkor jön létre, amikor a coaching üzleti megállapodásra vagy szerződésre épül, meghatározva minden érintett felelősségi körét.

ICF professzionális coach: az ICF professzionális coach vállalja azt is, hogy az ICF által meghatározott coach kompetenciák alapján gyakorolja a szakmáját, és kötelezőnek tartja magára nézve az ICF Etikai Kódexét.

Gyakran előfordul, hogy a coaching kapcsolatban betöltött szerepek tisztázása érdekében különbséget kell tenni ügyfél és megbízó között. Legtöbbször az ügyfél és a megbízó egy és ugyanaz a személy, így ügyfélként utalunk rá. Az azonosíthatóság érdekében az ICF az alábbiak szerint határozza meg ezeket a szerepeket:

Ügyfél: Az ügyfél a coacholt személy(eke)t jelenti.

Megbízó: A megbízó az a szervezet (beleértve annak képviselőit is), amely a coaching szolgáltatást fizeti és/vagy szervezi.

A coaching szerződésben vagy megállapodásban minden esetben – amennyiben nem egyazon személyről van szó – egyértelműen meg kell határozni az ügyfél és a megbízó jogait és kötelezettségeit.

Második rész: Az ICF etikus magatartás normái

Előszó: az ICF professzionális coachok igyekeznek olyan magatartást tanúsítani, amely jó fényt vet a coaching szakmára; tisztelettel viseltetnek a coaching különböző megközelítései iránt; és tudomásul veszik, hogy kötelesek betartani a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat is.

Első szakasz: a professzionális magatartásról általában

Coachként:

 1. Nem teszek szándékosan valótlan vagy félrevezető nyilvános kijelentéseket arról, hogy mit ajánlok coachként, és semmilyen írásbeli dokumentumban nem teszek hamis állítást a coaching szakmáról, saját akkreditációmról, vagy magáról az ICF-ről.
 2. Pontos adatokat szolgáltatok coaching képzettségemről, szakértelmemről, okleveleimről és ICF akkreditációimról.
 3. Elismerem és megbecsülöm a mások erőfeszítéseit és szakmai hozzájárulását, és nem keltem azt a látszatot, mintha azok a sajátjaim lennének. Tudomásul veszem, hogy ezen előírás megszegése esetén harmadik fél jogorvoslatért is fordulhat ellenem.
 4. Mindenkor arra törekszem, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású kérdéseket, amelyek a coaching munkámmal vagy professzionális coaching kapcsolataimmal összeférhetetlenek, illetve azokat zavarhatják, vagy kedvezőtlen irányban befolyásolhatják. Amikor a tények és a körülmények szükségessé teszik, azonnal szakmai támogatást keresek, és megteszem a szükséges lépéseket, adott esetben akár a coaching kapcsolat felfüggesztését vagy megszakítását is.
 5. Az ICF Etikai Kódexe alapján járok el minden coach képzési, coach mentoring és coach szupervíziós tevékenységem során.
 6. Kutatásaimat hozzáértéssel, tisztességesen, az elismert tudományos sztenderdek és a vonatkozó tárgyi irányelvek alapján végzem és összegzem. Kutatásaimat az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, úgy, hogy a résztvevőket megóvjam mindennemű lehetséges sérelemtől. Minden kutatást úgy kell végezni, hogy az megfeleljen a kutatás helyszínéül szolgáló ország jogszabályainak.
 7. A coaching munkám során készített feljegyzéseimet úgy kezelem, tárolom és semmisítem meg, hogy az elősegítse a titoktartást, a biztonságot, a magántitokhoz való jogot, és megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak és megállapodásoknak.
 8. Az ICF tagjainak kapcsolattartási adatait (e-mail cím, telefonszám stb.) csak az ICF által jóváhagyott módon és mértékben használom.

Második szakasz: érdekellentétek

Coachként:

 1. Igyekszem elkerülni minden lehetséges és tényleges érdekellentétet, és minden érdekellentétet nyilvánosságra hozok. érdekellentét felmerülése esetén felajánlom a coaching folyamatból való kilépésemet.
 2. Ügyfelem és a megbízó tudomására hozok minden olyan várható anyagi juttatást, amelyet harmadik féltől kaphatok, vagy harmadik félnek juttathatok az ügyfél ajánlásainak eredményeként.
 3. Csak akkor vállalok bármilyen szolgáltatási, áru- vagy egyéb nem pénzbeli juttatás ellenében zajló barterügyletet, ha az nem hat kedvezőtlenül a coaching kapcsolatomra.
 4. Nem használom ki tudatosan a coach-ügyfél kapcsolatot személyes, szakmai, pénzügyi vagy más előnyök szerzésére, a coaching megállapodásban vagy szerződésben rögzített díjazást kivéve.

Harmadik szakasz: Professzionális magatartás az ügyfelekkel

Coachként:

 1. Nem vezetem félre szándékosan az ügyfelemet vagy a megbízómat, nem teszek hamis állításokat arról, hogy mit kapnak a coaching folyamattól vagy tőlem, mint coachtól.
 2. Nem adok olyan információkat vagy tanácsokat leendő ügyfeleimnek vagy megbízóimnak, amelyekről tudom, vagy úgy gondolom, hogy félrevezetőek, vagy hamisak.
 3. Ügyfeleimmel és megbízó(i)mmal egyértelmű megállapodásokat vagy szerződéseket kötök, és tiszteletben tartom a professzionális coaching kapcsolataimmal összefüggésben létrejött összes megállapodást vagy szerződést.
 4. Az első ülés előtt vagy annak során részletes tájékoztatást adok a coaching jellegéről, a titoktartás jellegéről és korlátairól, a pénzügyi feltételekről és a coaching megállapodás vagy szerződés egyéb feltételeiről, és igyekszem meggyőződni arról, hogy az ügyfelem és a megbízó(k) tudomásul veszi(k) azokat.
 5. Felelősséget vállalok azért, hogy egyértelmű, megfelelő és a kulturális szempontokat tiszteletben tartó határokat szabjak, amelyek meghatározzák az ügyféllel vagy megbízóval létrejövő bármilyen fizikai kontaktusomat.
 6. Nem kerülök szexuális kapcsolatba egyetlen aktuális ügyfelemmel vagy megbízómmal sem.
 7. Tiszteletben tartom az ügyfél jogát arra, hogy a coaching folyamat alatt bármikor megszakítsa a coaching kapcsolatot a megállapodás vagy szerződés előírásainak figyelembevételével. Figyelek azokra a jelekre, amelyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.
 8. Ha úgy látom, hogy az ügyfél vagy a megbízó érdekeit jobban szolgálja egy másik coach vagy más szolgáltatás igénybe vétele, akkor arra biztatom, hogy változtasson.
 9. Amennyiben szükségesnek vagy megfelelőnek tartom, javaslom az ügyfelemnek, hogy vegye igénybe más szakemberek szolgáltatásait.

Negyedik szakasz: titoktartás

Coachként:

 1. A legszigorúbb titoktartással kezelem ügyfeleimre és megbízóimra vonatkozó összes információt. Kizárólag egyértelmű megállapodás vagy szerződés birtokában adok ki bármilyen információt harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály kötelez.
 2. Egyértelmű megállapodást kötök a coachingról szóló információk coach, ügyfél és megbízó közötti átadásáról.
 3. Coach képzéseken, oktatói minőségemben, tisztázom a hallgatókkal a titoktartási előírásokat.
 4. Az ügyfeleim és megbízóim részére fizetett vagy önkéntes alapon szolgáltatást nyújtó, velem együtt dolgozó coachokkal és más, általam megbízott személyekkel egyértelmű megállapodást vagy szerződést kötök arról, hogy ők is vállalják az ICF Etikai Kódexe 2. részének Titoktartásra vonatkozó 4. szakaszában, valamint a teljes ICF Etikai Kódexben foglalt kötelezettségeket a szükséges mértékben.

Harmadik rész: Az ICF etikai eskütétele

ICF professzionális coachként kijelentem és fogadom, hogy coaching ügyfeleimmel és megbízóimmal, munkatársaimmal és a nyilvánossággal szemben fennálló etikai és jogi kötelezettségeimet tiszteletben tartom. Fogadom, hogy az ICF Etikai Kódexében foglaltakat betartom, és a gyakorlatban alkalmazom azoknál, akiket coacholok.

Vállalom, hogy amennyiben az etikai esküt vagy az ICF Etikai Kódexének bármely rendelkezését megszegem, úgy az ICF saját belátása szerint felelősségre vonhat. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Etikai Kódex bármilyen megszegéséért az ICF által történő felelősségre vonás következményekkel, így például az ICF tagságom és/vagy az ICF akkreditációm törlésével is járhat.