Adatvédelmi tájékoztató

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Coach-Mediator Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Képviseli: Király Gertrúd, ügyvezető igazgató

Székhely: 8230 Balatonfüred, Arad u. 24.

Postacím: 8230 Balatonfüred, Arad u. 24.

Adószám: 24818069-2-19

E-mail: gertrud@kiralygertrud.hu

Telefon: +36 20 961 33 13

Honlaphttp://kiralygertrud.hu/

NAIH adatkezelési nyilvántartási szám:  77452/2014, 77453/2014, 77476/2014

1.2. Az adminisztrátor adatai:  

Név: Király Gertrúd

Email: gertrud@kiralygertrud.hu

2. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI:

3. NAIH ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:

” hírlevélküldésecéljából kezelt adatbázis ” –77452/2014

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

5. A HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor vagy beküldéskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy mint a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt vagy ajánlatot kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozás minden tájékoztatóban biztosítva van, és automatikusan, a megadott linkre kattintással történik az adott listáról.

A hírlevélre való feliratkozással az olvasó elfogadja, hogy felhasználói profilt fogunk róla építeni annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmat tudjunk neki szolgáltatni. Ez azt jelenti, hogy a nevét és az email címét összekapcsoljuk és monitorozni fogjuk a tevékenységét a weboldalon pl. milyen cikkeket olvasott, azokat hogyan értékelte, valamint az általunk küldött emailek megnyitása és átkattintási adatai.

Személyes adat:

Az adatkezelés célja: 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

5.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulását a gertrud@kiralygertrud.hu e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja. Emellett minden egyes e-mail láblécében is jól látható módon szerepelnek a leiratkozáshoz szükséges információk. 

A leiratkozással az adatokat inaktiváljuk, ami azt jelenti, hogy tároljuk, hogy Ön valaha milyen levelet kapott, amire a későbbi esetleges jogi viták során lehet szükség. Továbbá azt is jelenti, hogy többet nem küldünk levelet, azaz mint Felhasználó megszűnik a rendszerben mindaddig, amíg újra fel nem iratkozik.

5.4. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés további részleteiről

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által a megrendeléssel, teszt kitöltéssel, űrlapbeküldéssel vagy a megbízás leadása során vagy annak teljesítése alatt bármikor megadott és a felek közötti eljárásban (megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

6. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

6.1.  Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő által megbízott adminisztrátor férhet csak hozzá feladatai ellátása érdekében, így például elszámolások és nyilvántartások készítése érdekében, valamint szervezési célból. Emellett például az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait, amennyiben ezt valamilyen jogi eljárás szükségessé tenné.

Az Adatkezelő csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatit harmadik félnek, így például:

a) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

b)  a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt-t, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

6.2.  Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által hozzáférhető on-line tárhelyen tárolja.

A tárhelyhez való hozzáféréshez jelszavas azonosítás szükséges.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeljük és tartjuk nyilván adatait.

A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

7.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

a) milyen személyes adatait;

b) milyen jogalapon;

c) milyen adatkezelési céllal;

d) milyen forrásból;

e) mennyi ideig kezeli;

f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adtkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

7.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail címének vagy postai elérhetőségének módosítását.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

7.3. Törléshez való jog

Ön az 1.pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő törölje az Ön személyes adatát.

Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken is.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Ha nincs ilyen kötelezettség, az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben értesíti Önt.

7.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy Adatkezelő ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja az Ön személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

7.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait közvetlen  üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve felhasználná az Ön személyes hozzájárulása nélkül.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

8. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét   ezen a linken tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek